Általános szerződési és felhasználói feltételek

 • Szolgáltató és jelen webhely azonosítása
  • 1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

 

TPAX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01 09 277343 -Fővárosi Törvényszék
Adószám: 24063575-2-42
Székhely: Magyarország, 1107 Budapest, Zágrábi utca 1. 4.em. 404.
Telephely: Magyarország, 1107 Budapest, Zágrábi utca 1. 4.em. 404.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1107 Budapest, Zágrábi utca 1. 4. em. 404.
Telefon:  +3620-669-3501, 061-445-0840
E-mail: info@tpax.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 • 2. Jelen webhely:

https://www.tpax.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 • A magyar jog kikötése, általános rendelkezések
  • 1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a webhely Magyarországon található szerverről üzemel, a webhelyen nyújtott szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényre,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

 • 2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép-európai idő – CET –, illetve nyári időszámításkor a közép-európai nyári idő – CEST – szerint értendők.
 • Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya
  • 1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely szolgáltatásain keresztül értékesített szolgáltatásokra, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

 

 • Szolgáltató
  • 1. A Szolgáltató további adatai:

TPAX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01 09 277343 – Fővárosi Törvényszék
Adószám: 24063575243
Székhely: Magyarország, 1119 Budapest, Allende park 10. 1. em. 6.
Telephely: Magyarország, 1119 Budapest, Allende park 10. 1. em. 6.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1107 Budapest, Zágrábi utca 1. 4. em. 404.
Telefon:  +3620-669-3501, 061-445-0840
E-mail: info@tpax.hu

 • Ügyfélszolgálat
  • 1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Telefonon:
Telefonszám:  +36 (1) 445 0840 – a hívás nem emelt díjas!
Elérhető munkanapokon: 10:00 – 14:00
Az ügyfélszolgálat szünetel: Hétvégén

E-mail-ben és üzenetben:
E-mail cím: info@tpax.hu
Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 48 órán belül válaszol.

 • Felhasználó
  • 1. A webhely regisztrációs oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmát elfogadó, a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található szolgáltatások tekintetében megrendelőként azok igénybevételére vonatkozó szerződést kössön.
  • 2. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a webhelyet, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.
 • Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei
  • 1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint és az ott igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.
  • 2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.
  • 3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (Szolgáltató jelen szerződési feltételekben lentebb, a “Felelősség kizárása”, a “Kizárás a regisztrált felhasználók közül” és a “Webhely üzemeltetésének befejezése” című fejezetbeken írt jogai.)
  • 4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a Felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Lásd jelen szerződési feltételek lentebb olvasható “Adatkezelés, adatvédelem” című fejezetét.)
 • Szerződés létrejötte, megszűnése és megszüntetése
  • 1. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés (regisztráció nélkül és regisztrált Felhasználók)
   • 1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerződési feltételek tartalmát bármikor megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.
   • 1.2. Ezen felül a webhely felhasználására vonatkozó szerződés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató a regisztráció elfogadásával és írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel életbe lépnek jelen szerződési feltételek webhely felhasználására vonatkozó rendelkezései, így – határozatlan időre – létrejön a webhely felhasználására vonatkozó szerződés. A webhely felhasználása Felhasználó számára ellenszolgáltatás nélkül igénybevehető a regisztrációt követően is.
   • 1.3. A webhely falhasználására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Szolgáltató azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megszegi (különös tekintettel a 16. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 9.2. pontban írt, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésekre értendő a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerződés.
   • 1.4. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a webhely falhasználására vonatkozó szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyanezt vonja maga után Felhasználó az irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére, illetve a webhely felhasználására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatai törlését kéri Szolgáltatótól.
   • 1.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a webhely falhasználására vonatkozó szerződés teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes szerződés teljesítéséhez.
   • 1.6. Felhasználó webhely felhasználására vonatkozó szerződésre irányuló felmondása – regisztráció törlése, az ilyen célú adatkezelés megtiltása – nem érinti az általa korábban érvényesen megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést.
   • 1.7. Szolgáltató a webhely felhasználására vonatkozó szerződést bármikor – indokolás nélkül – megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen megrendelt szolgáltatásokat teljesíteni köteles.
   • 1.8. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.
   • 1.9. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, melyeket bármikor elolvashatnak a webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.
  • Felelősség kizárása
   • 1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.
  • Adatkezelés, adatvédelem
  • Szerződési feltételek módosítása
   • 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.
   • 2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

 

 • Irányadó jog, jogviták
  • 1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
  • 2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a Budapesti illetékes kerületi bíróságot kötik ki, a jogvita bírósági úton történő rendezésére.
  • 3. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.
  • 4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezései irányadók.
 • Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet
  • 1. Panasz
   • 1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

TPAX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Magyarország, 1119 Budapest, Allende park 10. 1. em. 6.
Telephely: Magyarország, 1119 Budapest, Allende park 10. 1. em. 6.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1107 Budapest, Zágrábi utca 1. 4. em. 404.
Telefon:  +3620-669-3501, 061-445-0840
E-mail: info@tpax.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 • 1.2. Felhasználó (fogyasztó) a szolgáltatás minőségével, a felelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 • 1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 • 1.4. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Budapesti Fővárosi Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Cím:    

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

1535 Bp., Pf. 922

Telefon: (1) 458-5926

Fax: (1) 458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu

 • 2. Felügyelet
  • 2.1. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2018.07.20.

TPAX SZOLGÁLTATÓ Kft.